Esfera Verda garanteix als usuaris que hagin adquirit un producte 'taula de cultiu' comprada a Esfera Verda disposaran d’una Garantia Comercial de TRES ANYS posteriors a la compra de la taula de cultiu, en els termes i condicions que s'indiquen en aquest document.

Esfera Verda respondrà davant el client de la reparació, substitució i desplaçament de les taules de cultiu que:

. Hagin estat venudes per Esfera Verda i muntades pel personal d'Esfera Verda.

. Que s'hagi fet un ús adequat de la taula de cultiu com a base per al cultiu d'hortalisses.

. Que s'ocasionin en les taules de cultiu desperfectes que impedeixin el cultiu d'hortalisses.

 

La garantia no serà operativa en els casos que:

.S’hagi fet un mal ús de la taula de cultiu.

.Que hagin estat manipulades o modificades per persones alienes a Esfera Verda.

.La fusta requereix tractaments periòdics de manteniment a base d'olis específics. Si el client no realitza anualment aquest tractament, aquesta es deteriorarà, quedant per tant excloses d'aquesta garantia.

. L'aparició d'esquerdes o fissures en la fusta, així com els canvis de color, es deuen a la seva natural adaptació a les variacions de temperatura i humitat, sent característiques que marquen la diferència amb altres materials. Aquestes esquerdes i variacions de color no minven les qualitats estructurals, funcionalitat, durada i integritat. Queden, per tant, excloses d'aquesta garantia.